نویسنده موضوع: موارد استفاده و نحوه اجرا دستورات  (دفعات بازدید: 2614 بار)

jamesband007

  • مدیریت سایت
  • کاربر جدید
  • *****
  • آفلاین آفلاین
  • ارسال: 31
موارد استفاده و نحوه اجرا دستورات
« : آوریل 10, 2009, 11:47:53 am »

برای اجرای یک Command :


در ویندوز از طریق Run یا کلید ویندوز+R  و یا دستور cmd در همان Run یعنی همان شبیه ساز Dos  در ویندوز

در #C از طریق دستور
 ;("System.Diagnostics.Process.Start("Command

درVB6 از طریق دستور
 Shell Command


موارد استفاده Command :

در مواردی که زبان برنامه نویسی مورد استفاده دارای عملکرد Command مورد نظر نباشد و یا استفاده از زبان برنامه نویسی دشوار و دارای محدودیت هایی باشد
و ساده تر اینکه دستور را در زبان برنامه نویسی بلد نباشیم!
« آخرين ويرايش: آوریل 20, 2009, 12:31:27 pm توسط jamesband007 »
خارج شده است

Dorosti

  • کاربر جدید
  • *
  • آفلاین آفلاین
  • ارسال: 1
پاسخ : موارد استفاده و نحوه اجرا دستورات
« پاسخ #1 : ژوئیه 04, 2009, 12:03:10 pm »

سلام
و این امکان در دلفی :

متن اصلی به زبان اجنبی:

نقل قول
ExeName - name of program or command for execute
CmdLine - optional command line
WinName - window title

procedure TAbcPSForm.RunProcessAndWait(ExeName, CmdLine, WinName : String);
Var P : TProcessInformation;
I : TStartupInfo;
begin
FillChar(I, Sizeof(I), 0);
I.cb := sizeof(I);
I.lpTitle := @(WinName[1]);
if CreateProcess( PChar(ExeName), PChar(ExeName + ' ' + CmdLine),
Nil, Nil, FALSE, 0,
Nil, Nil, I, P) then
WaitForSingleObject(P.HProcess, INFINITE)
else
ShowMessage(SysErrorMessage(GetLastError));
end;

منبع: http://www.delphipages.com/forum/showthread.php?t=22414

از روش های دیگه هم می شه استفاده کرد مثل روش زیر که یه چند تا مشکل رو هم برطرف کرده:
نقل قول
procedure RunDosInMemo(DosApp:String;AMemo:TMemo) ;
  const
     ReadBuffer = 2400;
  var
   Security : TSecurityAttributes;
   ReadPipe,WritePipe : THandle;
   start : TStartUpInfo;
   ProcessInfo : TProcessInformation;
   Buffer : Pchar;
   BytesRead : DWord;
   Apprunning : DWord;
  begin
   With Security do begin
    nlength := SizeOf(TSecurityAttributes) ;
    binherithandle := true;
    lpsecuritydescriptor := nil;
   end;
   if Createpipe (ReadPipe, WritePipe,
                  @Security, 0) then begin
    Buffer := AllocMem(ReadBuffer + 1) ;
    FillChar(Start,Sizeof(Start),#0) ;
    start.cb := SizeOf(start) ;
    start.hStdOutput := WritePipe;
    start.hStdInput := ReadPipe;
    start.dwFlags := STARTF_USESTDHANDLES +
                         STARTF_USESHOWWINDOW;
    start.wShowWindow := SW_HIDE;

    if CreateProcess(nil,
           PChar(DosApp),
           @Security,
           @Security,
           true,
           NORMAL_PRIORITY_CLASS,
           nil,
           nil,
           start,
           ProcessInfo)
    then
    begin
     repeat
      Apprunning := WaitForSingleObject
                   (ProcessInfo.hProcess,100) ;
      Application.ProcessMessages;
      Repeat
        BytesRead := 0;
        ReadFile(ReadPipe,Buffer[0], ReadBuffer,BytesRead,nil) ;
        Buffer[BytesRead]:= #0;
        OemToAnsi(Buffer,Buffer) ;
        AMemo.Text := AMemo.text + String(Buffer) ;
      until (BytesRead < ReadBuffer) ;
     until (Apprunning <> WAIT_TIMEOUT) ;
   end;
   FreeMem(Buffer) ;
   CloseHandle(ProcessInfo.hProcess) ;
   CloseHandle(ProcessInfo.hThread) ;
   CloseHandle(ReadPipe) ;
   CloseHandle(WritePipe) ;
  end;
end;

procedure TForm7.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 RunDosInMemo('cmd /c "chkdsk c:"',Memo1) ;
end;
باز روش های دیگه ای هم هست که دیگه نمی خوایم بهش اشاره کنیم و بحث رو بکشیم به مسائل تخصصی دلفی و قابلیت ها و ضعف ها
خارج شده است